Inkomen en uitkering van de overledene

Wat gebeurt er met uw inkomen of uitkering op het moment dat u overlijdt? Blijven uw nabestaanden dan met lege handen achter?

Had de overledene een uitkering via SVB of UWV?

Had de overledene een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of via het UWV? Na het overlijden stopt die uitkering automatisch. De gemeente waar aangifte van het overlijden gedaan wordt, geeft dat door aan de uitkeringsinstanties. Als nabestaanden heeft u recht op een eenmalige overlijdensuitkering als de overledene:

 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving: WAO, WIA, WAZ, Wajong of Ziektewet;
 • Een uitkering op grond van de Algemene Ouderdoms Wet ontving: AOW;
 • Een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet ontving: Anw.

Als nabestaanden worden in dit geval beschouwd:

 • De partner van de overledene;
 • Als de overledene geen partner had: de minderjarige kinderen van de overledene;
 • Als de overledene geen minderjarige kinderen had: degene met wie hij in één huis woont en die op zijn adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitkeringsinstantie UWV of SVB stuurt, nadat het bericht van overlijden van de gemeente is ontvangen, automatisch een aanvraagformulier voor de eenmalige uitkering. Het bedrag van de uitkering is gelijk aan een bruto maanduitkering. Ook wordt het opgebouwde vakantiegeld (verminderd met de wettelijk verschuldigde inhoudingen) uitgekeerd. Meer informatie vindt u op deze website van de overheid.

Ook in het geval dat de overledene een uitkering had op grond van de IOAZ, (artikel 23) IOAW (artikel 23), Toeslagenwet (artikel 23), WAZ (artikel 61) of WW (artikel 61a) bestaat vaak een recht op een eenmalige uitkering.

Had de overledene inkomen uit een dienstverband?

Als een werknemer overlijdt, eindigt diens arbeidsovereenkomst van rechtswege. Wettelijk is ook bepaald dat nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

 • De overlijdensuitkering is minimaal gelijk aan het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen vanaf een dag na het overlijden tot een maand daarna, maar in veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een hogere overlijdensuitkering dan dit wettelijk minimum.
 • Krijgen nabestaanden als gevolg van het overlijden van de werknemer een uitkering op grond van de Ziektewet, WIA of toeslagenwet, dan mag de werkgever dat bedrag in mindering brengen op de overlijdensuitkering.
 • Had de overledene door zijn eigen toedoen geen recht op loon of op een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan bestaat er ook geen recht voor de nabestaanden op een overlijdensuitkering.
 • Een overlijdensuitkering is niet belast voor de inkomstenbelasting, mits de uitkering niet hoger is dan drie keer het maandloon van de overleden werknemer.

Als nabestaanden worden in dit geval beschouwd:

 • De partner van de overledene;
 • Had de overledene geen partner: zijn minderjarige kinderen;
 • Had de overledene ook geen minderjarige kinderen: degene waarmee de overledene in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de overleden medewerker voorzag.

Naast een overlijdensuitkering zal een werkgever ook zorgen voor een eindafrekening. Daarin wordt onder andere verwerkt: nog niet betaald salaris, verrekening vakantiedagen, declaraties en eventuele spaarregelingen. Ook zal de werkgever contact met de nabestaanden opnemen over zaken als een leaseauto, zakelijke goederen die nog bij de overledene aanwezig zijn, en privégoederen die nog bij de werkgever waren.

Bouwde de overledene via de werkgever pensioen op, dan hebben de nabestaanden mogelijk recht op een nabestaandenpensioen vanuit die pensioenvoorziening. Als nabestaande kunt u hiernaar informeren bij de werkgever of de pensioenverzekeraar.

Had de overledene een inkomen als zelfstandige?

Als de overledene als zelfstandige in zijn inkomen voorzag, heeft hij mogelijk een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Wat een overlijdensrisicoverzekering uitkeert en aan wie, is vastgelegd in de polis.

Als de overledene zelfstandig was, bouwde hij doorgaans geen nabestaandenpensioen op, tenzij dat geregeld was binnen een beroepspensioenfonds.

Stond de overledene onder bewindvoering?

Stond de overledene onder bewindvoering, dan eindigt die op het moment van overlijden. De bewindvoerder wikkelt dan alleen nog enkele formaliteiten af:

 • De bewindvoerder geeft het overlijden direct schriftelijk door aan de kantonrechter.
 • Binnen vier maanden na het overlijden maakt de bewindvoerder een eindrekening en legt hij verantwoording af over het beheer aan de erfgenamen van de overledene, of aan de executeur die belast is met het beheer van de erfenis. Dit betreft in principe het lopende kalenderjaar tot en met de dag van overlijden: de periode waarover de bewindvoerder nog geen rekening en verantwoording had afgelegd. De eindrekening en -verantwoording worden door de erfgenamen of executeur voor akkoord getekend en toegezonden aan de rechtbank.

Het regelen van de uitvaart is geen taak van de bewindvoerder, maar hoort bij de taken van de nabestaanden.

Heeft u recht op een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw)?

Als u uw partner bent verloren en u blijft achter met minderjarige kinderen, of u blijft achter en bent arbeidsgehandicapt, dan hebt u mogelijk recht op een ANW-uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering hangt af van het soort uitkering en uw verdere inkomen, en bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Meer informatie vindt u op de website van SVB.

Informatie voor uw situatie bij de Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een stappenplan opgesteld. Daarin kunt u zien welke financiële- en overheidszaken u moet regelen in drie specifieke situaties: wanneer uw partner is overleden, wanneer uw ouder is overleden of wanneer uw kind is overleden. Op de pagina Overlijden: wat moet ik regelen? van de Rijksoverheid kunt u een persoonlijk overzicht samenstellen.