Kosten van een uitvaart

Een zee van rozen, of bloemen uit eigen tuin? Een eenvoudige of meer luxe kist? Deze en nog veel meer keuzes bepalen hoe duur een uitvaart is.

De keuze voor de uitvaartkist, het vervoer, de invulling van de uitvaartplechtigheid en de catering: het heeft allemaal invloed op de kosten van de uitvaart. Maar ook de gemeente waarin de uitvaart plaatsvindt en de dag van de week wegen mee in de kosten. Om te bepalen hoeveel geld er nodig is om een uitvaart te verzorgen is het dus belangrijk om de ideeën voor de invulling ervan helder te hebben. Elders op deze website leest u hoe een uitvaart eruit kan zien en hoe belangrijk het is om uw wensen vast te leggen.  Op de pagina Wat kost een uitvaart vindt u tips om een goede indruk te krijgen van de kosten van uw eigen uitvaart.

Om een idee te krijgen: de gemiddelde kosten voor een begrafenis of crematie liggen tussen de € 5.000 en € 7.500. 

Wensen bespreken en keuzes maken

Als u ideeën heeft voor een uitvaart en wilt weten wat die globaal kosten, kunt u die bespreken met een of meerdere uitvaartondernemers met het Keurmerk Uitvaartzorg. Zij maken een begroting op basis van uw wensen. Vraag de uitvaartverzorger gerust om toelichting van kostenposten die onduidelijk zijn. U kunt op basis van deze begroting uw wensen nog verder aanpassen en kiezen met welke uitvaartverzorger u samen wilt werken.

Hoe worden de kosten van de uitvaart betaald?

Het is goed om te weten dat degene die zijn of haar handtekening zet onder de overeenkomst met de uitvaartverzorger verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten. Hij of zij is de opdrachtgever en het eerste aanspreekpunt voor de uitvaartondernemer.

Deze factuur kan op de volgende manieren worden voldaan:

Uitvaart betalen van de erfenis
De kosten van de uitvaart mogen uit de erfenis betaald worden. De opdrachtgever van de uitvaart kan de kosten voor de uitvaart voorschieten en de erfgenamen vragen de kosten aan hem te vergoeden. De kosten van de uitvaart zijn zogenaamde ‘preferente schulden’. Preferent betekent dat ze betaald mogen worden vóór andere schuldeisers een claim kunnen leggen op de erfenis. 

De opdrachtgever kan in plaats van de uitvaartkosten voor te schieten, de bank vragen om de uitvaartfacturen te betalen van de bankrekening van de overledene (als die rekening voldoende saldo bevat).

Uitvaart betalen met uitvaartverzekering
Bij het regelen van een uitvaart zal de uitvaartverzorger u eerst vragen of er een verzekering aanwezig is. Zo ja, dan vraagt hij bij die verzekeraar op welk verzekerd bedrag tot uitkering gaat komen. Is er sprake van een natura-verzekering, dan komt er inzicht in het verzekerde dienstenpakket. De verzekeraar moet deze vraag binnen een werkdag kunnen beantwoorden. 

Lees hier meer over uitvaartverzekeringen.

Uitvaart betalen uit opzijgezet geld
Soms heeft iemand geld apart gehouden voor de uitvaart, maar zijn nabestaanden daar niet van op de hoogte. Dat is iets om bedacht op te zijn: is er een verzekering, is er een bedrag opzijgelegd op een spaarrekening, in een deposito bij een uitvaartonderneming of in de spreekwoordelijke ‘oude sok’?

Uitvaart betalen door erfgenamen
Indien een erfenis of uitvaartverzekering niet toereikend is, kan de opdrachtgever de erfgenamen vragen om de kosten te vergoeden, als hij of zij die heeft voorgeschoten. De erfgenamen moeten de kosten vergoeden, ook als die hoger zijn dan de erfenis.

Uitvaart betalen door bloed- en aanverwanten
Als niemand de zorg op zich neemt om de uitvaart te regelen, zorgt de Burgemeester hiervoor en komen de kosten voor rekening van de gemeente. Echter, op grond van de Wet op de lijkbezorging (artikel 22) en het Burgerlijk Wetboek 1 (artikelen 392-396) heeft de gemeente de bevoegdheid de uitvaartkosten te verhalen op bloed- en aanverwanten zoals de echtgenoot, ouders en kinderen, die "tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest".

Veelgestelde vragen over de kosten en het betalen van een uitvaart

De kosten van de uitvaart zijn zogenaamde preferente schulden. Preferent betekent dat ze betaald mogen worden voor andere schuldeisers. Schulden worden doorgaans in deze volgorde voldaan:

 • Hypotheekschuld
  De hypotheekverstrekker heeft op grond van zijn hypotheekrecht voorrang op de verkoopopbrengst van de woning. Die opbrengst kan onvoldoende zijn om de hypotheekschuld helemaal af te lossen. In dat geval heeft de hypotheekverstrekker voor het resterende deel van zijn vordering geen voorrang meer; die vallen onder de “huishoudelijke schulden”.
 • Loon en kosten van de vereffenaar
  De afwikkeling van een nalatenschap brengt altijd kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor de opslag en verkoop van spullen uit de nalatenschap. Ook kan er door de rechter een vereffenaar benoemd zijn. Die heeft recht op loon. Dat en de kosten die hij maakt vallen ook onder de afwikkelingskosten.
 • Belastingschulden
  Nog verschuldigde belastingen - zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting - zijn preferente schulden.
 • Kosten van lijkbezorging
  De kosten van de uitvaart voor zover die in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene zijn preferente kosten. Uitvaartkosten die, gemeten aan de omstandigheden van de overledene, erg hoog zijn, hebben geen voorrang.
 • Huishoudelijke schulden
  Als alle bovenstaande schulden zijn voldaan komen overige schuldeisers in beeld. Deze huishoudelijke schulden worden naar rato van de hoogte van de vordering voldaan.
 • Legaat
  Wanneer de overledene in zijn testament een legaat heeft opgenomen, is de begunstigde daarvan de schuldeiser met de laagste rang. Een legaat wordt pas voldaan als alle andere schulden volledig uit de nalatenschap zijn betaald. Het is goed hier rekening mee te houden als u besluit een legaat in uw testament op te nemen. Zeker als het om iets essentieels of emotioneels gaat; bijvoorbeeld een huis middels een legaat aan een partner nalaten. Schuldeisers gaan voor en kunnen de partner tot verkoop van het huis dwingen. Laat u zich goed informeren door een notaris.

Standaard betaalt u de factuur van de uitvaart binnen 14 dagen. Soms kan worden afgesproken dat in termijnen wordt betaald.

Wanneer er geen erfenis, opzijgezet geld of uitvaartverzekering is om de kosten te dekken, betalen in principe de naasten de kosten van de uitvaart.

Maar niet in alle gevallen is dit vanzelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer er geen contact meer was met de overledene. Waar moet in zo’n geval rekening mee gehouden worden?

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk
  De kosten van een uitvaart moeten voldaan worden door de opdrachtgever. Wie niet aansprakelijk gehouden wil worden voor de kosten van een uitvaart moet dus zorgen dat hij niet de opdrachtgever van die uitvaart is. Dat betekent ook dat hij geen (formele) stem heeft in hoe de uitvaart eruit ziet. De uitvaartverzorger hoeft met zijn wensen geen rekening te houden.
 • Erfenis verwerpen
  De kosten van een uitvaart zijn een deel van de erfenis. Erfgenamen moeten de kosten van de uitvaart betalen, of vergoeden aan de opdrachtgever. Ook als die kosten hoger zijn dan de waarde van de erfenis. Zij moeten dan uit eigen zak betalen. Wie niet wil (mee)betalen aan een uitvaart, moet dus zorgen dat hij geen erfgenaam is danwel dat hij de erfenis verwerpt.
 • De gemeente regelt de uitvaart en verhaalt de kosten op de kinderen
  Als niemand de uitvaart regelt, doet de gemeente dat. De gemeente heeft het recht om de kosten van de uitvaart en het regelen daarvan te verhalen op de erfenis en, als die onvoldoende is, op bloed- en aanverwanten die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest (zoals de echtgenoot, kinderen of ouders van de overledene). Ook als kinderen geen erfgenaam zijn, en ook als zij geen band (meer) hadden met de overledene, zijn zij dus verplicht de kosten van een gemeentelijke uitvaart te betalen.
  Financieel gezien is het verstandig om zelf de uitvaart te regelen: wie de uitvaart regelt, heeft ook de kosten in de hand. In veel gevallen bent u dan voordeliger uit dan wanneer de gemeente voor u de uitvaart verzorgt.
  Dat u de uitvaart regelt, betekent niet automatisch dat u daar zelf bij aanwezig moet zijn als u dat niet wilt.

Als er behoefte is aan een neutrale adviseur in het bepalen wie verantwoordelijk is en wie de kosten draagt, of als u liever niet zelf contact opneemt met andere naasten over het regelen van de uitvaart, kunt u aan de uitvaartondernemer om advies vragen. Deze kan hulp bieden en zo nodig doorverwijzen naar een mediator.